ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO

Инфинитивная конструкция Accusativus cum infinitivo:

ее употребление и методы перевода

Переведите:

1. Filium herēdem meum esse iubeo.

2. Princĭpem cogi nefas*. (Sen.)

3. Homĭnis appellatiōne tam femĭnam, quam mascŭlum continēri non dubitātur. (Gai)

4. Non vidētur vim facĕre, qui iure suo utĭtur. (Paul.)

5. Ultĭmum ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO supplicium esse mortem solam interpretāmur.

6. Mandātam sibi iurisdictiōnem mandāre altĕri non posse manifestum est. (Paul.)

7. Constat ad salūtem civium invenīre leges. (Cic.)

8. Iustum est scelerātos* punīri.

9. Te esse felīcem volo.

10. Leges benignius interpretandas esse constat.

11. Iudex reum tacentem loqui iubet.

12. Vim fiĕri veto.

13. Nemo negat pacta servanda esse ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO.

14. Credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septĭmo mense natus est, iustum filium esse.

15. Hanc rem meam esse dico.

16. Aio te mihi centum aeris dare oportēre.

17. Hanc legem mutandam esse censeo.

18. Legem posteriōrem derogāre priōri omnes consentiunt.

19. Eum, qui iudicāre iubet magistrātum esse oportet (Ulp ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO.)

* nefas – непозволительно

* scelerātus, a, um – криминальный

Выучите назубок:

Legem brevem esse oportet необходимо, чтоб закон был краток
Scio me nihil scire Я знаю, что я ничего не знаю (Сократ)
Cetĕrum censeo Carthagĭnem delendam esse а не считая того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен (Катон ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO Старший)
Cupio me esse clementem страстно желаю быть милостивым (Цицерон)
Multos timēre debet, quem multi timent должен страшиться многих тот, кого страшатся многие (П. Сир)
De mortuis aut bene, aut nihil о мёртвых либо отлично, либо ничего
Mala gallīna malum ovum нехорошая курица – нехорошее яичко
Margarītas ante porcos метать бисер перед ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO свиньями
Otium post negotium отдых после работы
Per aspĕra ad astra через тернии к звёздам
Periculum est in mora опасность в промедлении
Stultōrum infinītus est numĕrus число болванов нескончаемо

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16

PRAESENS CONIUNCTIVI

Употребление конъюнктива в независящих предложениях

1. Основное значение конъюнктива.

2. Истинное время конъюнктива (Praesens coniunctīvi actīvi et ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO passīvi).

3. Praesens coniunctīvi глаголов esse и posse.

4. Употребление конъюнктива в независящих предложениях.

PRAESENS CONIUNCTIVI

Спряжение Окончание базы инфекта Суффикс Личные окончания
Activum Passivum
I ā (вытесняется суффиксом) ē S. 1. m 2. s 3. t Pl. 1. mus 2. tis 3. nt S. 1. r 2. ris 3. tur Pl. 1. mur 2. mĭni 3. ntur
II ē ā
III согл, u ā ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO
IV ī ā

Praesens coniunctivi глаголов esse и posse

ESSE –быть POSSE –мочь
Sg. Pl. Sg. Pl.
sim sis sit simus sitis sint possim possis possit possimus possitis possint

Переведите:

1. Amēmus patriam, pareāmus legĭbus!

2. Quod sentīmus, loquāmur, quod loquĭmur, sentiāmus: concordet sermo* cum vita ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO (Sen.)

3.Quidquid agis, prudenter agas et respĭce finem.

4. Sit tibi terra levis.

5. Et ait (Deus): Faciāmus homĭnem ad similitudĭnem* nostram (Vulg.)

6. Bis de eadem rem ne sit actio.

7. Nemo duōbus utātur officiis.

8. Iudex bene iudĭcet!

9. Id tibi exemplo sit!

10. Lex moneat, non doceat!

11. Lex iubeat ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO, non dispŭtet!

12. Lex bonos defendat, malos puniat!

13. Ne procēdat iudex ex officio!

14. Pereat mundus et fiat iustitia!

15. Iudex habēre debet duos sales*, salem sapientiae ne sit insipĭdus et salem conscientiae, ne sit diabŏlus.

* sermo, onis m – разговор, выражение

* similitudo, ĭnis f – подобие

* sal, salis m – тут качество

GAUDEĀMUS

Gaudeāmus ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO igĭtur

Iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventūtem,

Post molestam senectūtem

Nos habēbit humus.

Ubi sunt qui ante nos

In mundo fuēre?

Vadĭte ad supĕros

Transĭte ad infĕros

Hos si vis vidēre.

Vita nostra brevis est

Brevi finiētur.

Venit mors velocĭter

Rapit nos atrocĭter

Nemĭni ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO parcētur.

Vivat Academia

Vivant professōres

Vivat membrum quodlĭbet

Vivant membra quaelĭbet

Semper sint in flore.

Vivant omnes virgĭnes

Facĭles, formosae!

Vivant et muliĕres

Tenĕrae, amabĭles,

Bonae, laboriōsae.

Vivat et respublĭca

Et qui illam regit!

Vivat nostra civĭtas,

Maecenātum carĭtas,

Quae nos hic protēgit!

Pereat ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO tristitia,

Pereant dolōres

Pereat diabŏlus,

Quivis antiburschius

Atque irrisōres!

Выучите назубок:

Audiātur et altĕra pars Пусть будет выслушана и другая сторона
Contractus reales innomināti Реальные безымянные договоры
Do ut des Даю, чтоб ты отдал
Do ut facias Даю, чтоб ты сделал
Facio ut des Делаю, чтоб ты ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO отдал
Facio ut facias Делаю, чтоб ты сделал
Feci quod potui, faciant meliora potentes Я сделал, что сумел, пусть те кто могут сделают лучше.
Fiat lux! Да будет свет! (Библия)
Habeas corpus (hab. corp.) Имей тело – судебный приказ о незамедлительном освобождении нелегально лишённого свободы (такими словами начинался приказ, принятый ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO в 1679 г. английским парламентом по которому никто без решения суда не мог подвергнуться аресту либо задержанию)
Prosit! На здоровье!
Vivat, crescat, floreat! Пусть живойёт, растёт, процветает!
Sint, ut sunt, aut non sint Пусть будут, как они есть на данный момент, либо не будут вообщем

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17-18

КОММЕНТИРОВАННОЕ ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO ЧТЕНИЕ И ПЕРЕВОД ИСТОЧНИКОВ РИМСКОГО ПРАВА. Классификация И ПОВТОРЕНИЕ ЛАТИНСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ Определений

De conventionĭbus

Ulpiānus libro quarto ad edictum. Conventiōnum autem tres sunt species. Aut enim ex publĭca causa fiunt aut ex privāta: privāta enim aut legitĭma aut iuris gentium. Publĭca conventio est, quae fit per ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO pacem, quotiens inter se duces belli quaedam paciscuntur.

Paulus libro tertio ad edictum. Legitima conventio est quae lege alĭqua confirmātur. Et ideo interdum* ex pacto actio nascĭtur vel tollĭtur, quotiens lege vel senātus consulto adiuvātur*.

Paulus libro quarto ad edictum. Iuris gentium conventiōnes quaedam actiōnes ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO pariunt, quaedam exceptiōnes. Quae pariunt actiōnes, in suo nomĭne non stant, sed transeunt* in proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, sociĕtas, commodātum, deposĭtum et cetĕri simĭles contractus.

* interdum – время от времени

* adiuvo, āre – помогать, быть полезным

* 3 лицо множ. числа от transeo, ii ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO, itum, īre

De iustitia et iure

Publĭcum ius est quod ad statum rei Romānae spectat, privātum quod ad singulōrum utilitātem: sunt enim quaedam publĭce utilia, quaedam privātim. Publĭcum ius in sacris, in sacerdotĭbus*, in magistratĭbus constĭtit. Privātum ius tripertītum est: collectum etĕnim est ex ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO naturalĭbus praeceptis aut gentium aut civilĭbus. Ius naturāle est, quod natūra omnia animalia docuit: nam ius istud non humāni genĕris proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium* quoque commune est. Hinc descendit maris atque femĭnae coniunctio, quam ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO nos matrimonium appellāmus, hinc liberōrum procreatio, hinc educatio: vidēmus etĕnim cetĕra quoque animalia, feras etiam istīus iuris peritia* censēri*. Ius gentium est, quo gentes humānae utuntur. Quod a naturāli recedĕre facĭle intellegĕre licet, quia illud omnĭbus animalĭbus, hoc solis homin ACCUSATIVUS CUM INFINITIVOĭbus inter se commūne sit.

* sacerdos, ōtis m – жрец

* avis, avis f – птица

* peritia, ae f – опыт, способность

* censeo, ēre – оценивать, мыслить, решать

De in ius vocando

Paulus libro quarto ad edictum. In ius vocāre est iuris experiundi causa vocare. Ulpiānus libro quinto ad edictum. In ius vocari non oportet neque consŭlem ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO neque praefectum neque praetŏrem neque proconsŭlem neque cetĕros magistrātus, qui imperium habent, qui et coērcĕre alĭquem possunt et iubēre in carcĕrem duci: nec pontifĭcem dum sacra facit: nec eos qui propter loci religiōnem inde se movēre non possunt: sed ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO nec eum qui equo publĭco in causa publĭca transvehātur. Praeterea in ius vocāri non debet qui uxōrem ducat aut eam quae nubat: nec iudĭcem dum de re cognoscat: nec eum dum quis apud praetŏrem causam agit: neque funus ducentem familiāre iustave mortuo facientem.

De actionĭbus

Nihil ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO aliud est actio quam ius, quod sibi debētur, iudicio persequendi. Actiōnum genĕra sunt duo: in rem, quae dicĭtur vindicatio, et in persōnam, quae condictio appellātur. In persōnam actio est quā agĭmus cum alĭquo, qui nobis vel ex contractu, vel ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO ex delicto obligātus est, id est quotiens intendĭmus eum dare, facĕre, praestāre, oportēre. In rem actio est cum aut corporālem rem intendĭmus nostram esse aut ius alĭquot nobis competĕre, velut utendi-fruendi, agendi, aquam ducendi. In rem actio adversus eum est, qui rem poss ACCUSATIVUS CUM INFINITIVOĭdet. In persōnam actio adversus eum locum habet, qui obligātus est nobis.

De fontĭbus iuris Romāni

Ius popŭli Romāni constat ex legĭbus, plebiscītis, senātus consultis, constitutionĭbus princĭpum, edictis eōrum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Lex est quod popŭlus iubet ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO atque constituit. Plebs autem a popŭlo eo distat, quod popŭli appellatiōne universi cives significantur; plebis autem appellatiōne cetĕri cives sine patriciis significantur. Senātus consultum est, quod senātus iubet atque constituit; idque legis vicem obtĭnet. Constitutio princĭpis est, quod imperātor decrēto vel edicto ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO vel epistŭla constituit. Edicta sunt praecepta eōrum, qui ius edicendi habent; ius autem edicendi habent magistrātus popŭli Romāni. Sed amplissĭmum ius est in edictis duōrum praetōrum, urbāni et peregrīni, quōrum iurisdictiōnem in provincia praesĭdes eārum habent. Responsa prudentium sunt sententiae ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO et opiniōnes eōrum, quibus permissum est iura condĕre. Si sententiae eōrum omnium in unum concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem obtĭnet; si vero dissentiunt, iudĭci licet quamlĭbet sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriāni significātur (Gai).

Capĭtis deminutio

Capĭtis deminutiōnis tria gen ACCUSATIVUS CUM INFINITIVOĕra sunt: maxĭma, media, minĭma. Tria enim sunt, quae habēmus: libertātem, civitātem, familiam. Igitur cum omnia amittĭmus, hoc est libertātem et civitātem et familiam, maxĭmam esse capĭtis deminutiōnem; cum vero amittĭmus civitātem, libertātem retinēmus, mediam esse capĭtis deminuti ACCUSATIVUS CUM INFINITIVOōnem; cum et libertas et civĭtas retinentur, familia tantum mutāmur, minĭmam esse capĭtis deminutiōnem. (Paul.)

De iure personārum

Omne ius, quo utĭmur, vel ad persōnas pertĭnet vel ad res vel ad actiōnes. Summa divisio de iure personārum haec est, quod omnes homĭnes ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO aut libĕri sunt aut servi. Rursus liberōrum homĭnum alii ingenui sunt, alii libertīni.

Ingenui sunt qui libĕri nati sunt; libertīni, qui ex servitūte manumissi sunt. Sequĭtur de iure personārum alia divisio: nam quaedam persōnae sui iuris sunt, quaedam aliēno iuri ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO sunt subiectae. Rursus eārum personārum, quae aliēno iuri subiectae sunt, aliae in potestāte, aliae in manu sunt. In potestāte ităque sunt servi dominōrum. Item in potestāte nostra sunt libĕri nostri. Nam qui ex me et uxōre mea nascĭtur, in mea potestāte est. Item qui ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO ex filio meo et uxōre eius nascĭtur, id est nepos meus et neptis, aeque in mea sunt potestāte, et pronepos et proneptis et deinceps cetĕri.

Sequĭtur см. sequor

eārum см. указательное местоимение is, ea, id

De testamentis

In eo, qui testamentum facit, integrĭtas mentis, non ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO corpŏris sanĭtas exigenda est. Qui in potestāte parentis est, testamenti faciendi ius non habet. Surdus mutus testamentum facĕre non possunt. Relegāti in insŭlam et quĭbus terra Italĭca et sua provincia interdicĭtur testamenti faciendi ius retĭnent. Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO in metallum damnantur, libertātem perdunt et testamenti factiōnem amittunt.

Ius civīle et ius gentium

Omnes popŭli, qui legĭbus et morĭbus reguntur, partim suo proprio, partim commūni omnium homĭnum iure utuntur. Nam ius, quod quisque popŭlus ipse sibi constituit, id ipsīus civitātis proprium ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO est vocaturque ius civīle, quasi ius proprium civitātis. Quod autem naturālis ratio inter omnes homĭnes constituit, id apud omnes popŭlos custidītur vocaturque ius gentium, quasi eo iure omnes gentes utuntur. Popŭlus ităque Romānus partim suo proprio partim commūni omnium homĭnum iure utĭtur (Gai.).

De servitut ACCUSATIVUS CUM INFINITIVOĭbus

Servitūtes aut personārum sunt ut usus et usus-fructus, aut rerum, ut servitūtes praediōrum rusticōrum et urbanōrum. Servitūtes rusticōrum praediōrum sunt hae: iter, actus, via, aquaeductus. Iter est ius eundi, ambulandi homĭnis, non etiam iumentum agendi. Actus est ius agendi vel iumentum vel ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO vehicŭlum. Ităque qui iter habet, actum non habet, qui actum habet, et iter habet etiam sine iumento. Via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via contĭnet. Aquaeductus est ius aquam ducendi per fundum aliēnum ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO.

De obligationĭbus

Omnium autem obligatiōnum summa divisio in duo genĕre deducĭtur: namque aut civīles sunt aut praetoriae. Civīles sunt, quae aut legĭbus constitūtae aut certe iure civīli comprobātae sunt. Praetoriae sunt, quae praetor ex sua iurisdictiōne constituit, quae etiam honorariae vocantur.

quae см. qui, quae ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO quod

Методические советы
по исследованию дисциплины

Латинский язык изучается студентами-юристами не в полном объеме, а исходя из определенных целей проф его внедрения, другими словами предметом обучения становится латинская юридическая терминология и латинские крылатые выражения, встречающиеся в текстах римских и современных юристов, в общественно-политической речи и художественной литературе.

Все ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO нужные для обучения материалы представлены в реальном пособии, объясняются педагогом на упражнениях. Каждое занятие содержит в себе:

а) короткое изложение грамматического материала;

б) упражнения на перевод. С первых же занятий студент имеет дело с уникальными латинскими фразами, что делает обучение более приближенным к практике.
В рамках часов, отведенных учебным планом на исследование ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO ла­тин­ского языка в Академии, нереально полностью окутать все обилие латинской грамматики, нужное для свободного чтения источников римского права, но студент должен получить достаточное представление о латинской морфологии, чтоб потом при желании либо необходимости без помощи других ознакомиться с предметом;

в) перечень терминологических единиц для заучивания назубок ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO. Мини­мальный перечень избранных выражений, познание которого студенты должны показать в конце курса, приведен в реальном пособии.

В конце пособия приводится список вопросов по грамматике для подготовки к зачёту, также алфавитный латинско-русский и русско-латинский список выражений для заучивания назубок.

Методические советы
по организации самостоятельной работы ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO студентов

На каждом занятии студент получает однотипное домашнее задание на неделю. Оно состоит из а) грамматических упражнений; б) предложений на перевод с элементами грамматического разбора; в) выражений для заучивания назубок.

а) Грамматические упражнения закрепляют сведения, приобретенные на практических упражнениях, и подготавливают студентов к переводу предложений.

б) При освоении курса латинского языка следует учесть ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO, что латынь отличается более сложным грамматическим строем, чем современные языки. Потому при переводе с латинского на российский нереально (не считая простых фраз) просто отыскать слова в словаре и подставить заместо их российские эквиваленты. Для правильного осознания текста следует знать морфологию (склонение существительных, прилагательных и местоимений и спряжение глаголов ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO), функции падежей в предложении, также грамматические конструкции и вероятные варианты их перевода. До того как открывать словарь, необходимо произвести малый морфологический анализ каждого слова – найти, к какой части речи оно относится, и представить для себя, в какой форме оно будет записано в словаре. Если этого не сделать, то велика ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO возможность того, что заместо подходящего слова будет найдено какое-то другое, отдаленно его напоминающее. Этот анализ нужен и для правильного перевода, где должна быть сохранена частеречная принадлежность слов, – глагол нужно переводить глаголом, а существительное – существительным. Прямо за словарной работой наступает 2-ой шаг перевода – синтаксический анализ предложения: порядок слов в ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO латинском языке свободный, потому (в отличие от, к примеру, британского) нельзя переводить все слова попорядку, нужно поначалу отыскать сказуемое (глагол в личной форме) и подлежащее (существительное либо местоимение в именительном падеже), потом – прямое дополнение, если оно есть (существительное либо местоимение в винительном падеже), а позже найти все ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO другие члены предложения. В таком же порядке следует выстраивать и перевод: поначалу перевести подлежащее и сказуемое (и больше их не поменять), а позже переводить другие слова, начиная с дополнения. При переводе прилагательных нужно пристально глядеть, к каким существительным они относятся – они должны быть согласованы в роде, числе и падеже. Только до конца ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO осознав синтаксическую структуру фразы, т.е. верно лицезрев, как слова в ней связываются меж собой, можно приступать к подмене латинских слов русскими. В неприятном случае в переводе получится глупый набор слов. На завершающем шаге работы с фразой наступает очередь ее «литературной» обработки: уже изготовленный дословный перевод имеет ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO целью уяснение смысла, сейчас же необходимо хорошо выразить ту же идея по-русски.

в) Заучивание латинских выражений – неотклонимый и более принципиальный элемент всякого домашнего задания. Выучить термин либо выражение – означает уметь с легкостью перевести его с российского на латинский и с латинского на российский и, беря во внимание правила чтения и ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO постановки ударения, верно произнести. Наилучшему запоминанию выражений может содействовать их подготовительный грамматический и лексический анализ. Учить выражения следует систематически, каждый денек по нескольку штук, повсевременно повторяя выученные намедни. Заниматься только один раз в неделю перед уроком малоэффективно.

Примеры тестовых
и контрольных заданий
для проведения рубежного контроля

ВАРИАНТ I

1. На каком слоге ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO стоит ударение в слове dividĕre:

1. dividere

2. dividere

3. dividere

4. dividere

2. Найдите правильную словарную запись существительного:

1. lex, -gis – закон;

2. aqua, ae – вода;

3. ius, iuris n – право

4. sensus, m us – чувство

3. В словарной записи существительного persona, ae f , буковка fозначает:

1. дамский род

2. мужской род

3. окончание родительного падежа

4. номер склонения

4. Обусловьте, какое из существительных принадлежит к V склонению:

1. populus, i m ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO – люд;

2. manus, us f – рука;

3. causa, ae f – причина;

4. res, ei f – вешь

5. В родительном падеже единственного числа существительные III склонения имеют окончание:

1. -i

2. -ae

3. -is

4. -us

6. Обусловьте, к какому склонению относится существительное locus, i m -место:

1. I

2. II

3. III

4. IV

7. Прилагательные 1-2 склонения имеют в именительном падеже единственного числа среднего рода окончание:

1. -us

2. -um

3. -a

4. -i

8. С каким из существительных (в именительном ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO падеже единственного числа) согласуется прилагательное II склонения privatum:

1. culpa, ae f – вина, небрежность

2. causa, ae f – причина, дело

3. delictum, i n – проступок, правонарушение

4. casus, us m – случай

9.Обусловьте по форме инфинитива, какой из глаголов относится к IV спряжению:

1. amāre

2. creděre

3. vetāre

4. audīre

10. Глаголы с окончанием базы инфекта на ē относятся к:

1. I спряжению

2. II спряжению

3. III спряжению

4. IV спряжению

11. Какая из ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO глагольных форм реального залога (activi) является формой 2 лица множественного числа:

1. habent

2. facio

3. accusas

4. audītis

12. Какая из форм глагола «наказывать» является формой страдательного залога

1. punio

2. punior

3. punit

4.puniunt

13. Какая из глагольных форм глагола esse является формой 2 лица множественного числа реального времени:

1. sum

2. sumus

3. estis

4. sunt

14. Какой перевод соответствует глагольной форме absolvimus:

1. мы оправдываем

2. они оправдывают

3. ты оправдываешь

4. я оправдываю

15. В каком из выражений применено повелительное ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO наклонение:

1. Dare, facere, praestare

2. Nota bene

3. Veto

4. Non liquet

16. Какое из выражений значит "Человеку характерно ошибаться":

1. Vivere est cogitāre

2. Vivere est militāre

3. Cogito ergo sum

4. Errāre humanum est

17. Закончите выражение «При колебании воздержись» – In dubio ...

1. abstine

2. abstinetis

3. abstinentis

4. abstineo

18. Какое из выражений значит "Торопись медлительно":

1. Nota bene

2. Et cetera

3. Festina lente

4. Incognito

19. Какое из римских чисел соответствует 1981:

1. MDCLXXXI

2. MCMLXXXI

3. MCDXXXI

4. MCLXXI

20. Какое из арабских чисел соответствует римскому числу MMDV:

1. 2505

2. 1055

3. 2055

4. 555

ВАРИАНТ ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO II

1. На каком слоге стоит ударение в слове condemnāre:

1. condemnare

2. condemnare

3. condemnare

4. condemnare

2. Найдите правильную словарную запись существительного:

1. populus, i – люд

2. manus, us f – рука

3. causa, f ae – причина, дело

4. res, f – вешь

3. В словарной записи существительного ius, iuris n – право

буковка nозначает:

1. средний род

2. мужской род

3. окончание родительного падежа

4. номер склонения

4.Обусловьте, какое из существительных относится к I склонению:

1. culpa, ae f ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO – вина

2. ius, ris n – право

3. delictum, i n – правонарушение

4. vita, ae f – жизнь

5. В родительном падеже единственного числа существительные V склонения имеют окончание:

1. – i

2. – ae

3. – is

4. – ei

6. Обусловьте, к какому склонению относится существительное arbiter, tri m – арбитр:

1. I

2. II

3. III

4. IV

7. Прилагательные 1-2 склонения имеют в именительном падеже единственного числа дамского рода окончание:

1. us

2. um

3. a

4. i

8. С каким из существительных (в именительном падеже единственного числа) согласуется ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO прилагательное II склонения malus:

1. culpa, ae f – вина

2. lex, gis f – закон

3. dolus, i m – умысел

4. exemplum,i n – пример

9. Обусловьте по форме инфинитива, какой из глаголов относится к III спряжению:

1. amāre

2. creděre

3. vetāre

4. audīre

10. Глаголы с окончанием базы инфекта на ā относятся к:

1. I спряжению

2. II спряжению

3. III спряжению

4. IV спряжению

11. Какая из глагольных форм реального залога (activi ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO) является формой 3 лица множественного числа:

1. habent

2. facio

3. accusas

4. audītis

12. Какая из форм глагола «давать» является формой страдательного залога:

1. dare

2. dant

3. datur

4. dat

13. Какая из глагольных форм глагола esse является формой 2 лица единственного числа реального времени:

1. es

2. sumus

3. estis

4. sunt

14. Какой перевод соответствует глагольной форме respondent:

1. я отвечаю

2. мы отвечаем

3. он отвечает

4. они отвечают

15. В каком из выражений применено повелительное наклонение:

1. Absolvo

2. Dare, facere, praestare

3. Errare humanum ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO est

4. Divide et impera

16."Я запрещаю", по-латыни это:

1. Credo

2. Veto

3. Absolvo

4. Condemno

17. Восстановите изначальное слово выражения «Я мыслю, как следует, существую» – … ergo sum

1. cogitare

2. cogitas

3. cogitant

4. cogito

18. Какое из выражений значит "И прочее, и т.д.":

1. Nota bene

2. Et cetera

3. Festina lente

4. Incognito

19. Какое из римских чисел соответствует 1729:

1. MCDXIX

2. MDCCXXIX

3. MDCXXI

4. CMXXXIX

20. Какое из арабских чисел соответствует римскому числу CDXLIV:

1. 654

2. 1644

3. 446

4. 444

ВАРИАНТ III

1. На каком слоге стоит ударение в ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO слове praesumĕre:

1. praesumere

2. praesumere

3. praesumere

4. praesumere

2. Найдите правильную словарную запись существительного:

1. dolus, i – умысел

2. lex, gis f – закон

3. exemplum, n i – пример

4. persona, f – лицо

3. В словарной записи существительного argumentum, i n – резон, подтверждение, буковка iозначает:

1. средний род

2. мужской род

3. окончание родительного падежа

4. номер склонения

4. Обусловьте, какое из существительных принадлежит к IV склонению:

1. populus, i m – люд

2. manus, us f – рука

3. causa, ae ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO f – причина, дело

4. res, ei f – вещь

5. В родительном падеже единственного числа существительные I склонения имеют окончание:

1. -us

2. -ae

3. -is

4. -ei

6. Обусловьте, к какому склонению относится существительное potestas,
ātis f – власть:

1. V

2. II

3. III

4. IV

7. Прилагательные 1-2 склонения имеют в именительном падеже единственного числа среднего рода окончание:

1. us

2. um

3. a

4. i

8. С каким из существительных (в именительном падеже единственного числа) согласуется прилагательное I склонения lata ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO:

1. culpa, ae f – вина

2. dolus, i m – умысел

3. ius, ris n – право

4. exemplum, i n – пример

9. Обусловьте по форме инфинитива, какой из глаголов относится к IV спряжению:

1. finīre

2. accusāre

3. agěre

4. habēre

10. Глаголы с окончанием базы инфекта на согласную относятся к:

1. I спряжению

2. II спряжению

3. III спряжению

4. IV спряжению

11. Какая из глагольных форм реального залога (activi) является формой ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO 3 лица единственного числа:

1. punis

2. videt

3. veto

4. tacent

12. Какая из форм глагола «обвинять» является формой страдательного залога:

1. accuso

2. accusamur

3. accusant

4. accusat

13. Какая из глагольных форм глагола esse является формой 1 лица единственного числа реального времени:

1. es

2. sumus

3. sum

4. sunt

14. Какой перевод соответствует глагольной форме facio:

1. мы делаем

2. ты делаешь

3. он делает

4. я делаю

15. В каком из выражений применено повелительное наклонение:

1. Dum spiro spero

2. Ex iusta causa

3. In dubio abstine

4. Uti possidetis

16. Какое из ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO выражений значит "давать ответы, составлять документы, выступать в суде":

1. dāre, facere, praestāre

2. respondēre, cavēre, agĕre

3. vivĕre est cogitāre

4. persona non grata

17. "Личное судебное дело", по-латыни это:

1. plenum dominium

2. causa publica

3. culpa lata

4. causa privata

18. Воткните пропущенное слово в выражение «Беззаконие не оправдывает беззакония» Iniuria non … iniuriam:

1. excusant

2. excusat

3. excuso

4. excusas

19.Какое из римских чисел соответствует ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO 446:

1. CDLXVI

2. DCXLIV

3. CDXLVI

4. DCXLVI

20.Какое из арабских чисел соответствует римскому числу MDLXI:

1. 1651

2. 1561

3. 1161

4. 1611

ВАРИАНТ IV

1. На каком слоге стоит ударение в слове accusāre:

1. accusare

2. accusare

3. accusare

4. accusare

2. Найдите правильную словарную запись существительного:

1. vita, ae – жизнь

2. delictum, n i – правонарушение

3. ius, ris n – право

4. poena, f – наказание, казнь

3. В словарной записи существительного servus, i m – раб, буковка mозначает:

1. средний род

2. мужской род

3. окончание родительного падежа

4. номер склонения

4. Обусловьте ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO, какое из существительных принадлежит к V склонению:

1. populus, i m – люд

2. manus, us f – рука

3. causa, ae f – причина, дело

4. res, ei f – вешь

5. В родительном падеже единственного числа существительные III склонения имеют окончание:

1. -i

2. -e

3. -is

4. -ei

6. Обусловьте, к какому склонению относится существительное matrimonium, i n – брак:

1. I

2. II

3. III

4. IV

7. Прилагательные 1-2 склонения имеют в именительном падеже единственного числа мужского рода окончание ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO:

1. us

2. um

3. a

4. i

8. С каким из существительных (в именительном падеже единственного числа) согласуется прилагательное I склонения publica:

1. exemplum, i n – пример

2. dolus, i m – умысел

3. ius, ris n – право

4. causa, ae f – причина, дело

9. Обусловьте по форме инфинитива, какой из глаголов относится к I спряжению:

1. finīre

2. accusāre

3. agěre

4. habēre

10. Глаголы с окончанием базы инфекта на ī ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO относятся к:

1. I спряжению

2. II спряжению

3. III спряжению

4. IV спряжению

11. Какая из глагольных форм реального залога (activi) является формой 3 лица множественного числа:

1. punis

2. videt

3. veto

4. tacent

12. Какая из форм глагола «запрещать» является формой страдательного залога:

1. vetantur

2. vetamus

3. vetant

4. vetat

13. Какая из глагольных форм глагола esse является формой 3 лица единственного числа реального времени:

1. est

2. sumus

3. estis

4. sunt

14. Какой перевод соответствует глагольной форме dicit:

1. они молвят

2. мы говорим

3. он гласит

4. я ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO говорю

15. В каком из выражений применен инфинитив глагола:

1. tertium non datur

2. invito beneficium non datur

3. iniuria non excusat iniuriam

4. errare humanum est

16. Какое из выражений значит "давать, делать, предоставлять":

1. dāre, facere, praestāre

2. respondēre, cavēre, agĕre

3. vivĕre est cogitāre

4. persona non grata

17. "Личное судебное дело", по-латыни это:

1. plenum dominium

2. causa publica

3. causa privata

4. culpa lata

18. Воткните пропущенное ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO слово в выражение «Незнание не является доказательством» Ignorantia non … argumentum:

1. sunt

2. es

3. est

4. estis

19. Какое из римских чисел соответствует 1989:

1. MCMLXXIX

2. MCMLXXXI

3. MDCLXXXIX

4. MCMLXXXIX

20. Какое из арабских чисел соответствует римскому числу MLXIX:

1. 1109

2. 1011

3. 1069

4. 1609

Рекомендуемая литература*

Основная

Ахтёрова О.А., Иваненко Т.В. Латинский язык и базы юридической терминологии.* – М., 1998, 2001.

Дополнительная. Словари

Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов. – М ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO., 1998.

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь.* – М., 1986

Сомов В.П. По латыни меж иным. Словарь латинских выражений.* – М. 1997.

Сомов В.П. Латинско-русский юридический словарь. – М.,1995.

Трибунал и судьи в избранных кусках из Дигест Юстиниана.* – М.:
Статут, 2006.

Латинские юридические изречения / Сост. Е.И. Темнов – М.: Экзамен, 2003.

Вопросы ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO для подготовки к зачету

1. Алфавит. Правила чтения и ударения.

2. Глагол: базы и главные формы глагола. Infinitivus praesentis activi et passivi. Определение спряжения глаголов.

3. Повелительное наклонение. Imperativus praesentis activi.

4. Времена системы инфекта. Praesens indicativi activi.

5. Времена системы инфекта. Praesens indicativi passivi.

Синтаксическая конструкция страдательного залога.

6. Отложительные и полуотложительные глаголы.

7. Глаголы, сложные с ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO esse. Спряжение глаголов esse и posse.

8. Грамматические категории существительного. Определение склонения существительных.

9. I и II склонения существительных.

10. Прилагательные I-II склонения. Согласование прилагательных с существительными.

11. IV и V склонения существительных.

12. III склонение существительных. Три типа склонения.

13. Прилагательные III склонения. Согласование прилагательных с существительными.

14. Степени сопоставления прилагательных.

15. Личные и возвратимое местоимения

16. Притяжательные местоимения ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO.

17. Указательные местоимения.

18. Относительные и вопросительные местоимения.

19. Система причастий. Ablativus absolutus.

20. Герундий и герундив. Герундивная конструкция.

21. Praesens coniunctivi. Употребление конъюнктива в независящих предложениях.

22. Оборот Accusativus cum infinitivo.

23. Запись чисел римскими цифрами.

Юридические определения и выражения
для заучивания назубок

Латинско-русский список юридических определений и выражений в алфавитном порядке:


absolyutnie-i-otnositelnie-koordinati.html
absolyutnie-i-otnositelnie-velichini-ih-raznovidnosti-i-oblast-primeneniya.html
absolyutnie-minimumi-t-po-dnyam-goda-absolyutnie-maksimumi-t-po-dnyam-goda.html